Miejsce i jurysdykcja sądu jest bardzo ważnym czynnikiem przy składaniu pozwu. Miejscem rozpatrzenia sprawy jest miejsce, w którym sprawa zostanie rozpatrzona, a jurysdykcją jest prawo, które będzie miało zastosowanie do Twojej sprawy.

Istnieją dwa rodzaje miejsc:

1) Sąd, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub

2) Sąd, w którym powstało Twoje roszczenie.

Właściwość sądu określa miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce powstania roszczenia.

Czym jest jurysdykcja? Rodzaje

Jurysdykcja to termin używany w prawie i prawie międzynarodowym w odniesieniu do władzy lub autorytetu kraju, stanu lub innego podmiotu politycznego do administrowania prawem na jego terytorium.

Słowo „jurysdykcja” jest często używane w kontekście prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Istnieją dwa rodzaje jurysdykcji:

  1. jurysdykcja terytorialna, która odnosi się do zakresu, w jakim państwo posiada władzę ustawodawczą, oraz
  2. jurysdykcja osobista, która odnosi się do zakresu, w jakim sąd może rozpoznać lub rozstrzygnąć daną kwestię.

W stosunkach międzynarodowych można mówić o „jurysdykcji eksterytorialnej”, czyli poza własnym terytorium.

Jaka jest różnica między jurysdykcją terytorialną a osobistą?

Jurysdykcja terytorialna to uprawnienie państwa do nakładania swojego prawa na osobę lub rzecz na swoim terytorium. Jurysdykcja osobista to uprawnienie sądu do sprawowania władzy nad osobą, której doręczono proces.

Jakie są rodzaje sądów w Polsce?

Sądy w Polsce dzielą się na trzy rodzaje:

  • Sądy powszechne – są to sądy pierwszej instancji, które zajmują się sprawami karnymi, cywilnymi i innymi.
  • Sądy administracyjne – są to sądy, które rozpatrują sprawy administracyjne, takie jak spory między obywatelami a organami państwowymi lub między samymi obywatelami.
  • Sąd Konstytucyjny – jest to najwyższy organ sądownictwa w Polsce, który posiada uprawnienia do kontroli wszystkich aktów prawnych uchwalanych przez parlament oraz wszelkich działań podejmowanych przez inne organy władzy.

Jak wybrać sąd w Polsce składając pozew?

W Polsce istnieją trzy główne systemy sądowe:

Pierwszym jest Sąd Najwyższy w Polsce, który jest najwyższym sądem w kraju. Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy, które były rozpoznawane przez sądy niższej instancji i decyduje o zmianie ich orzeczeń.

Drugim są Sądy Okręgowe, które są odpowiedzialne za rozpoznanie spraw cywilnych o roszczenia powyżej 500 zł  oraz karnych o wykroczenia zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Trzecim są Sądy Apelacyjne, które są odpowiedzialne za rozpatrywanie spraw cywilnych o roszczenia powyżej 500 zł. Sądy Okręgowe rozpoznają również sprawy o wykroczenia karne zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Właściwość miejscowa i rzeczowa sądów – podsumowanie

W Polsce istnieje wiele sądów właściwych dla różnych spraw. Najlepszym sposobem wyboru sądu jest przyjrzenie się właściwości tego sądu w konkretnej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *